fbpx
Pon – Pt 10.00 – 18.00 | Sob 10.00 – 13.00

Regulamin Sklepu www.ekoflam.pl

 

I. Definicje i postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy www.ekoflam.pl działający pod adresem https://www.ekoflam.pl (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez firmę Ekoflam Przemysław Kubiak zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą przy ulicy Łódzka 67 w Konstantynowie Łódzkim 95-050, NIP: PL7282419250, REGON 101718676, Nr Konta: ING Bank PL 60 1050 1461 1000 0091 4280 3395.
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
   – posiadanie dostępu do Internetu,
   – posiadanie adresu e-mail
   – zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej
   – włączona obsługa javascript
   – zainstalowanie wtyczki Flash Player
   – akceptacja plików cookies.
4. Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Sklepu.
5. Informacje o produktach są aktualne i wiążące jedynie w momencie zakupu, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towaru za pośrednictwem Internetu.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka.
3. Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie danych teleadresowych oraz danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
4. Sklep ekoflam.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego bądź ograniczyć jego prawa, gdy Klient:
   – podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
   – dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
   – dopuści się innego zachowania, które zostanie uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów oraz prawidłowego przestrzegania ochrony danych osobowych, Sklep podejmuje wszelkie kroki techniczne i organizacyjne, by prawidłowości były stale przestrzegane.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
   – korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
   – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
   – korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla właściciela sklepu
   – korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

III. Warunki zawarcia umowy kupna – sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ekoflam.pl i dokonać wyboru towaru.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na ekranie komunikatami oraz informacjami.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. informacje dotyczące:
   – przedmiotu zamówienia
   – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianego Towaru lub usług
   – metody dokonania płatności
   – sposobu dostawy
   – danych Klienta
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy kupna – sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Płatności
1. Ceny Towaru podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
   – przelewem na numer konta bankowego: 60 1050 1461 1000 0091 4280 3395
   – kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym
   – gotówką w sklepie stacjonarnym
   – gotówką kurierowi podczas dostawy zamówienia (maksymalna kwota pobrania wynosi 5000 zł)
   – skorzystać z zakupu ratalnego Santander Consumer Bank dostępnych w sklepie stacjonarnym
3. Klient ma 7 dni na uiszczenie opłaty za zamówiony towar. Jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie dokonana zamówienie będzie anulowane.

V. Dostawa zamówienia
1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć klientowi Towar wolny od wad.
2. Dostawa Towaru jest ograniczona do Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
3. Dostawa zamówionego Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, ROHLIG SUUS). Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy na Towar znajdujący się w magazynie wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Towar na zamówienie posiadają orientacyjny termin realizacji wynoszący nawet do 8 tygodni. Z przyczyn niezależnych od Sklepu termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klienci są informowani drogą telefoniczną lub e-mailową.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy kupna – sprzedaży Towaru, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie faktury VAT lub paragonu do przesyłki zawierającej Towar.

VI. Reklamacje i gwarancje
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową kupna – sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@ekoflam.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Reklamowany Towar należy wysłać wraz z formularzem reklamacyjnym na adres korespondencyjny.
4. Sklep nie przyjmuje Towaru za pobraniem i nie ponosi kosztów dostarczenia Towaru przed rozpatrzeniem reklamacji.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wysyła Klientowi nowy Towar na swój koszt lub zwraca koszty poniesione podczas zakupu Towaru.
6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostaje ponownie odesłany na koszt Klienta.
7. W przypadku braków magazynowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi w ramach reklamacji innego modelu.
8. Reklamacji nie podlegają:
    – Obiekcje wynikające z nieprawidłowej kalibracji monitora, wpływającej na faktyczny kolor oraz odcień produktu
    – Zniszczenia wynikające z nieprawidłowego używania towaru, tj.:
        a. produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji
        b. różnica w kolorze i strukturze materiału powstała w trakcie użytkowania, a wynikająca z naturalnych właściwości jedwabiu
        c. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktów niezgodnie z przeznaczeniem
        d. naturalne zużywanie się Towaru
9. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową jedynie za wady produktów powstałe z winy producenta, w produktach nie używanych. W szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.

VII. Odstąpienie od umowy
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22. Ust.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na biuro@ekoflam.pl
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sklepu – ul. Łódzka 67, Konstantynów Łódzki 95-050 lub inny uzgodniony z Klientem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje o decyzji do wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (nie dotyczy dostawy z opcją pobrania).
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
8. Odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów zamawianych na firmę.

VIII. Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli Ekoflam Przemysław Kubiak z siedzibą przy ul. Łódzkiej 67, Konstantynów Łódzki 95-050.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
4. Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z § III. niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia lub rejestracji, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do realizacji płatności, dostarczenia towaru, wystawienia paragonu / faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy kupna – sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim, min. uprawnionym organom, wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.
8. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien przesłać stosowną informację na adres biuro@ekoflam.pl lub adres korespondencyjny.
9. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej drogą elektroniczną.

IX. Prawa autorskie
1. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.).
2. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

X. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Klient zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10-06-2015.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm:

Skontaktuj się z nami

W czym możemy Ci pomóc?
    * Pole wymagane

    W czym możemy Ci pomóc?
    error: Zawartość zabezpieczona.